Metody edukacyjne

W Jaśminowej Akademii został wypracowany model placówki wychowawczo – edukacyjnej dla Dzieci, będący kompromisem pomiędzy przedszkolem montessoriańskim oraz tradycją pracy w polskiej placówce wychowania przedszkolnego.

Zasady pracy Przedszkola Integracyjnego Jaśminowa Akademia:

 • grupa mieszana wiekowo ( od 2,5 do 6 lat – dzieci niepełnosprawne do 10 roku życia)
 • grupa o właściwych proporcjach ( płeć , wiek )
 • maksymalnie ¼ to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przygotowane przez wcześniejszą terapię indywidualną i grupową
 • „przygotowane otoczenie” – materiał rozwojowy Montessori
 • „przygotowany nauczyciel” rola nauczyciela w procesie nauczania i wychowania: nauczyciel –obserwator , szacunek dla dziecka
 • praca nauczycieli przedszkola jest wspierana przez specjalistów ( konsultacje psychologiczne, logopedyczne, lekarskie, indywidualna terapia pedagogiczna)
 • specyficzne formy pracy: indywidualizacja nauczania – wolna praca, wolny wybór – „pomóż mi zrobić to samodzielnie” , ćwiczenia ciszy, lekcja podstawowa, lekcja trójstopniowa.
 • zajęcia dodatkowe
 • zajęcia na sali gimnastycznej, w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki.

Otwarcie przedszkola już za

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Metody wspomagające wszechstronny rozwój dziecka

Elementy „Metody Marii Montessori"

Pedagogika Marii Montessori ma na celu:

 • wykorzystywanie doświadczeń zmysłowych w poznawaniu pojęć
 • uczenie szacunku dla pracy własnej i innych
 • nauka samodzielnego organizowania pracy
 • odkrywanie indywidualnego potencjału rozwojowego dziecka.

Metoda Ruchu rozwijającego W.Sherborne

Ćwiczenia wykorzystywane w tej metodzie rozwijają świadomość własnego ciała, orientację w przestrzeni oraz pogłębiają relacje z innymi ludźmi.

Metoda Dobrego Startu „Bon Depart”

Metoda przygotowująca dzieci do pisania. W trakcie zajęć ćwiczona jest motoryka duża, orientacja w przestrzeni, poczucie rytmu. Główna część zajęć oparta jest na piosence, w rytm której dzieci piszą określony wzór na różnych powierzchniach z wykorzystaniem różnych materiałów.

Metoda Integracji Sensorycznej

Informacje płynące ze świata odbieramy przez zmysły. Przesyłane do mózgu bodźce (wzrokowe, słuchowe, dotykowe…) są analizowane, porządkowane i integrowane. Mózg przesyła impulsy do ciała i nakazuje odpowiednią do sytuacji reakcję (np. cofnięcie ręki od gorącego garnka, spojrzenie w stronę karetki pogotowia…).
Prawidłowa integracja sensoryczna jest niezbędna do nabycia umiejętności planowania ruchu, koncentracji uwagi, rozwoju koordynacji ruchowej oraz do nauki czytania. W przypadku zaburzeń Integracji Sensorycznej obserwuje się u dzieci problemy z nauką, koncentracją, zachowaniem. W takich przypadkach zalecana jest terapia Integracji Sensorycznej.

Metoda edukacji matematycznej prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Metoda oparta na samodzielnym działaniu dzieci. Kształtuje odporność emocjonalną dzieci. Rozwija umiejętności matematyczne. Wspomaga rozwój umysłowy.

Metoda projektu badawczego

Metoda nauczania, dzięki której dzieci mają możliwość samodzielnego dochodzenia do wiedzy w temacie, który je interesuje. Poprzez obserwacje, eksperymenty, badania, wyprawy terenowe, spotkania ze specjalistami dzieci szukają odpowiedzi na interesujące je zagadnienia w danym temacie. Zdobytą wiedzę odzwierciedlają w zabawie, pracach plastycznych i technicznych, w inscenizacjach teatralnych. Dzieci są aktywne, zaangażowane, twórcze i samodzielne.

Nowatorska metoda Tuputan®

Metoda, w której wykorzystuje się dywan edukacyjny ułatwiający dzieciom orientację w przestrzeni podczas nauki tańca. Poprzez różne zabawy realizowane są zagadnienia zawarte w podstawie programowej.

Sensoplastyka ©

Działania Sensoplastyczne rozwijają kreatywność oraz twórcze myślenie. Wpływają na stymulację wszystkich zmysłów (węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku).

Pedagogika zabawy

Dzieci uczą się poprzez wspólną zabawę. Zabawa kształci zmysły, wzbogaca wiedzę o świecie i o sobie. Pedagogika zabawy proponuje działania dające dzieciom możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek i umiejętności, wyzwala aktywność twórczą i ciekawość, ułatwia kontakty z innymi, ze sobą i otaczającą rzeczywistością.

Warsztaty twórcze

Warsztaty przygotowywane są przez dzieci przy współpracy nauczyciela i rodziców.

"Mogę wybierać"

Dzieci dobrowolnie zapisują się na zajęcia, które proponujemy do wyboru w danym dniu np. zajęcia doświadczalne, kulinarne, plastyczne, ruchowe, jeździeckie, botaniczne, taneczne i inne.